Innovative Solutions That Nurture Human Capital
unifyPEOPLE 2

ซอฟต์แวร์บริการ (SaaS  HR Solution)

unify | PEOPLE เป็นโปรแกรมบริการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้งานง่าย สะดวก และครอบคลุมถึงทุกความต้องการของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โปรแกรมบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ประกอบไปด้วย ระบบบริหารจัดการเงินเดือน ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบบริหารจัดการเวลาทำงาน และระบบออนไลน์สำหรับพนักงานเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว และรวมถึงมีรายงานเชิงวิเคราะห์ ซึ่งกำหนดเป้าหมายเฉพาะประเภทการทำงานของทีมบริหารทรัพยากรมนุษย์ และถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่าย ลดภาระการบริหาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

unify |PEOPLE on Cloud (SaaS HR Solutions) เป็นโซลูชั่นที่ช่วยลดการลงทุนด้าน IT ทั้งด้าน Hardware, Software, Application Hosting, Infrastructure และลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการขององค์กร จ่ายบริการเป็นรายเดือน ลดการลงทุนก้อนใหญ่

ไม่ว่าบุคคลากรของคุณจะทำงานอยู่ภายในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศ  unify |PEOPLE on Cloud สามารถทำหน้าที่เป็นส่วนกลาง ให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถช่วยให้คุณจัดการข้อมูลของพนักงานของคุณได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องลงทุนค่าใช้จ่ายที่สูง ในการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

.button-5f8f61f048e47 { margin-bottom: 15px; margin-top: 0px; min-width: 0px !important; } .button-5f8f61f048e47 { background-color:#ed1c24; } .mk-button.button-5f8f61f048e47.flat-dimension:hover { background-color:#252525 !important; }
.full-width-5f8f61f0444ce { min-height:400px; padding:50px 0 50px; margin-bottom:0px; background-color:#f4f4f7; } #background-layer--5f8f61f0444ce { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; } .full-width-5f8f61f0444ce .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-5f8f61f0444ce .mk-blog-view-all { background-color: #f4f4f7 !important; }

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • จ่ายบริการเป็นรายเดือน โดยไม่จำเป็นต้องซื้อทั้งโปรแกรม
  • เข้าถึงเว็บไซต์ส่วนตัวขององค์กร ได้อย่างปลอดภัย
  • สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา  SaaS สามารถเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค หรืออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
  • เป็นโซลูชั่นที่ง่ายและยืดยุ่น เหมาะสำหรับทุกองค์กรธุรกิจ
.full-width-5f8f61f04971a { min-height:0px; padding:80px 0 80px; margin-bottom:0px; background-color:#ffffff; } #background-layer--5f8f61f04971a { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; } .full-width-5f8f61f04971a .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-5f8f61f04971a .mk-blog-view-all { background-color: #ffffff !important; }

kind words, great clients

    .full-width-5f8f61f04cf79 { min-height:100px; padding:100px 0 100px; margin-bottom:0px; background-color:#f4f4f7; } #background-layer--5f8f61f04cf79 { background-image:url(https://www.orisoft.co.th/wp-content/uploads/2014/09/banner_02.jpg); background-position:center center; background-repeat:no-repeat; position: fixed;; } .full-width-5f8f61f04cf79 .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-5f8f61f04cf79 .mk-blog-view-all { background-color: #f4f4f7 !important; }
    Call Now Button