Innovative Solutions That Nurture Human Capital

โปรแกรมบริหารงานบุคคล

unifyHCM

นิยามวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบใหม่ด้วยโซลูชั่นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมีความเป็นเลิศ

ด้วยระบบที่แสดงข้อมูลพนักงานทุกคนในองค์กรให้อยู่ภายในหน้าเดียวเป็นสิ่งสำคัญต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพราะสามารถลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กรอีกด้วย unify | PEOPLE  ยังช่วยให้เราสามารถจัดการ และปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างง่ายดาย

.button-5f681690287a9 { margin-bottom: 15px; margin-top: 0px; min-width: 0px !important; } .button-5f681690287a9 { background-color:#ed1c24; } .mk-button.button-5f681690287a9.flat-dimension:hover { background-color:#252525 !important; }
.full-width-5f68169025b6d { min-height:400px; padding:50px 0 50px; margin-bottom:0px; background-color:#ffffff; } #background-layer--5f68169025b6d { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; } .full-width-5f68169025b6d .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-5f68169025b6d .mk-blog-view-all { background-color: #ffffff !important; }

คุณลักษณะฟังก์ชั่น และการใช้งาน

unify | PEOPLE เป็นโปรแกรมพื้นฐานของ Orisoft โดยเป็นโปรแกรมที่ออกแบบพิเศษสำหรับการทำงานและแสดงผลบน Windows โดยที่ตัวโปรแกรมสามารถทำงานรวมกับโมดูลอื่นๆ จาก Orisoft เช่น unify| PAY, unify | TIME, unify | ACCESS และ MMS ด้วยโปรแกรม unify | MASTER คุณสามารถทำงานรวมกับโมดูลอื่นๆ ของ Orisoft เพื่อเพิ่มมาตราฐานให้กับการทำงาน และยังช่วยทำให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 • ระบบประวัติพนักงาน
 • ระบบการสรรหาบุคลากร
 • ระบบการจัดการการฝึกอบรม
 • ระบบสวัสดิการพนักงาน
 • ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ระบบการลาและ สิทธิในการขอลา
 • ระบบการใช้สิทธิสวัสดิการ
 • ระบบการตรวจสุขภาพ
 • ระบบขั้นตอนการออกจากงาน
 • ระบบห้องพักพนักงาน
#list-style-5f6816902a379 ul li:before { font-family:FontAwesome; content: "\\f00c"; color:#4b3c82 }
 • ระบบตู้เก็บของพนักงาน
 • ระบบรถรับส่งพนักงาน
 • ระบบแผนผังโครงสร้างองค์กร
 • ระบบจดหมายที่ใช้ในงานบุคคล
 • ระบบแรงงานสัมพันธ์
 • ระบบการกำหนดสิทธ์เข้าถึงข้อมูล
 • ระบบการแจ้งเตือน
 • ระบบการกู้ยืม
 • ระบบการวางแผนกำลังพล
 • ระบบการวางแผนอาชีพ
#list-style-5f6816902acd3 ul li:before { font-family:FontAwesome; content: "\\f00c"; color:#4b3c82 }
.full-width-5f68169028d13 { min-height:350px; padding:80px 0 80px; margin-bottom:0px; background-color:#f4f4f7; } #background-layer--5f68169028d13 { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; } .full-width-5f68169028d13 .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-5f68169028d13 .mk-blog-view-all { background-color: #f4f4f7 !important; }

Orisoft unify | PEOPLE

Call Now Button