Innovative Solutions That Nurture Human Capital

ระบบออนไลน์

Home / ระบบออนไลน์

โปรแกรมออนไลน์ สำหรับพนักงานใช้


สะดวก มีประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการใช้ทำงาน

Employee Self Service และ Manager Self Service

เป็นเว็บแอปพลิเคชั่นที่กำหนดให้ผู้ใช้ ผู้จัดการ หัวหน้างานสามารถตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลของผู้ใต้บังคับบัญชา เช่นการจ่ายเงินเดือน การลางาน การเข้างาน การมาสาย การขาดงาน ฯลฯ ด้วยความสามารถในการเข้าถึงระบบและฟังก์ชั่นต่างๆ โดยสามารถกำหนดได้ตามกลไกระบบการอนุมัติ

คุณลักษณะฟังก์ชั่น และการใช้งาน

ปรับปรุงกระบวนการการบริหารใหม่ และมี ROI ที่รวดเร็ว

ด้วยระบบ unify|ACCESS พนักงานและผู้จัดการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที รวมไปถึงการถ่ายโอนข้อมูล การเรียกข้อมูล และการอัพเดทข้อมูล การส่งคำร้องขอ (การทำงานล่วงเวลา การลางาน การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง) และการขอสิทธิ์อนุมัติ

ผู้จัดการสามารถอนุมัติคำขอของพนักงานได้โดยตรง  โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับแผนกทรัพยกรบุคคล ดังนั้นจึงลดขั้นตอนการทำงาน การจัดเอกสารที่ไม่จำเป็น เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้เกิดการประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา และมีส่วนช่วยในการคืนทุนได้อย่างรวดเร็ว

unify | ACCESS และ MSS ยังสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นๆของ Orisoft เช่น unify | PAY, unify | MASTER และ unify | TIME เพื่อเติมเต็มขีดความสามารถของโปรแกรมบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และเพิ่มประสบการณ์การทำงานที่ดีเยี่ยม สำหรับฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์

unify|ACCESS คุณลักษณะหลักที่ไม่เหมือนใคร

  • อนุญาตให้พนักงานอัปเดทรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล และส่งคำร้อง การขอลา การขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง การขอทำงานล่วงเวลา
  • ปรับปรุงบริการให้กับพนักงาน ผ่านข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการออกรายงาน
  • ประหยัดเวลาของผู้จัดการและพนักงาน รวมไปถึงการลดใช้กระดาษ
  • พนักงานและผู้จัดการ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงและรวดเร็ว
  • มีกลไลในการให้สิทธิ์ในการดูและการอนุญาตคำขอ ของพนักงาน
  • เปิดให้พนักงานสามารถเข้าถึงนโยบายของทรัพยากรบุคคล และประวัติของพนักงาน


Employee Self Service & Work Flow

พนักงานสามารถเข้าถึง และอัพเดทรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว แพคเกจค่าตอบแทน ทักษะ คุณสมบัติ และประวัติครอบครัว

 

สร้างปะวัติการจ่ายเงิน เพื่อการดูและบันทึก ควบคุมด้วยรหัสผ่าน

มีฟังชั่นสำหรับจดหมายข่าว  เช่นประกาศของบริษัท หรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น หรือพนักงานที่เข้าใหม่ ฯลฯ

การลาทุกประเภทสามารถขออนุมัติผ่านทางออนไลน์ได้โดยพนักงาน และสิทธิจะถูกส่งไปให้ผู้จัดการเพื่อทำการอนุมัติ นอกจากนี้ยังสามารถอนุญาติให้พนักงานสามารถยกเลิกหรือถอนการอนุมัติการลาได้

พนักงานสามารถยื่นคำร้องเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงของตนผ่านทางออนไลน์ ซึ่งสามารถรับรองความถูกต้อง โดยผู้อนุมัติที่ได้รับมอบหมาย (รวมไปถึงบุคคลที่สามที่มีความจำเป็น)

ช่วยให้ผู้จัดการสามารถกำหนดการเปลี่ยนแปลงกะการทำงานของพนักงาน เพื่อให้การวางแผนทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โมดูลนี้จะใช้กับแผนกผู้จัดการหรือแผนกทรัพยากรบุคคล ที่ต้องการเสนอชื่อพนักงานเพื่อฝึกอบรมตามความต้องการ ที่ถูกระบุโดยระบบการฝึกอบรมและการพัฒนา

การร้องขอการทำงานล่วงเวลาสามารถส่งโดยพนักงาน สามารถส่งก่อนหรือหลังการทำงาน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย

ผู้จัดการสามารถระบุตำแหน่งที่ว่าง และเปิดใช้งานการร้องขอที่จะส่งไปยังแผนกทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ

พนักงานสามารถเบิกเงินกู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และจัดส่งให้ผู้จัดการ หรือผู้บังคับบัญชาสำหรับการขออนุมัติ

โมดูลการประเมินผลออนไลน์สำหรับการปฏิบัติงานของพนักงาน การพัฒนาทักษะ การทำแผนอาชีพ เพื่อการปรับเพิ่มเงินเดือน และการปรับตำแหน่ง

เปิดโอกาสให้พนักงานยื่นขอเบกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ฯลฯ ได้อย่างสะดวก

ผู้จัดการหรือพนักงาน สามารถดูและแก้ไขรายละเอียดการเข้าออกงาน ได้อย่างสะดวกกว่าเครื่องตอกบัตร เพราะนั่นอาจจะมีสิ่งผิดปกติและความผิดพลาดเกิดขึ้นได้

ทำให้พนักงานสามารถยื่น เรื่องขอค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดหลังจากการเดินทางกลับจากการประชุมธุรกิจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรอกข้อมูลที่นี่ เพื่อติดต่อกลับ หรือ โทร 094-493-6301
KIND WORDS, GREAT CLIENTS
Call Now Button