การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการของเราให้กับคุณและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อคุณลงทะเบียน เราจะขอข้อมูล เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่ อีเมล รายละเอียดธุรกิจหรือข้อมูลอื่นๆ ที่กำหนดโดย PDPA เรารวบรวมข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้เราสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณได้

ไม่เพียงแค่นั้น! หลังจากใช้โซลูชันที่เหมาะสมแล้ว ทีมของเราจะทำการประเมินผลโปรแกรมของเรา เพื่อพิสูจน์ว่าเราได้เพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรของคุณ โดยเพียงแค่ทำในสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนั่นคือการนำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ

Orisoft Technology Sdn Bhd จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและ จำกัด เท่านั้น Orisoft Technology Sdn Bhd อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณภายในเว็บไซต์นี้และกิจกรรมออนไลน์อื่น ๆ ของ Orisoft Technology Sdn Bhd Orisoft Technology Sdn Bhd ไม่ให้เช่าขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณกับบุคคลอื่นหรือ บริษัท ที่ไม่ใช่ บริษัท ในเครือยกเว้นเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่คุณร้องขอ

คุณยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่รวบรวมและ / หรือประมวลผลโดย Orisoft Technology Sdn Bhd อาจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

  • เพื่อสื่อสารกับคุณ
  • เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
  • เพื่อส่งเอกสารส่งเสริมการขาย
  • เพื่อดำเนินการสมัครและจัดหาผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการของ Orisoft Technology Sdn Bhd
  • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการวิจัย
  • สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ ทั้งหมดโดยบังเอิญและเกี่ยวข้องกับข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น

การเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

Orisoft Technology Sdn Bhd อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับ บริษัท ในเครือหรือบุคคลที่สามของเราที่ให้บริการในนามของ Orisoft Technology Sdn Bhd และในการดำเนินการดังกล่าวเราจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บริษัท เหล่านี้อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อช่วยในการสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับ ข้อเสนอและโปรโมชั่นของเรา อย่างไรก็ตาม บริษัท เหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ในการใช้หรือแบ่งปันข้อมูลนี้ในทางส่วนตัว

การยอมรับนโยบาย

คุณจะได้รับแจ้งว่าผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการจะพร้อมใช้งานสำหรับคุณก็ต่อเมื่อคุณยอมรับและยินยอมโดยชัดแจ้งต่อเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งการยอมรับและยินยอมโดยชัดแจ้งดังกล่าวจะได้รับการพิสูจน์โดยคุณคลิกหรือตรวจสอบหรือระบุตาม ส่วนความยินยอมที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้คุณแล้วแต่กรณี


ด้วยการระบุว่าคุณยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะถือว่าคุณยินยอมอย่างชัดแจ้งให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Orisoft Technology Sdn Bhd หรือตัวแทน พนักงาน คู่ค้าและ / หรือผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาตใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้

คุณตกลงและยอมรับว่าโดยการลงทะเบียนและ / หรือใช้ผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการต่อไป แสดงว่าคุณอนุญาตและยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกประมวลผลโดยและในกรณีที่จำเป็นเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามที่ระบุโดย Orisoft Technology Sdn Bhd สำหรับ วัตถุประสงค์ของ Orisoft Technology Sdn Bhd ที่จัดหาผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการให้กับคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยคุณยินยอมอย่างชัดเจนในที่นี้ให้ Orisoft Technology Sdn Bhd ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถส่งคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง Orisoft Technology Sdn Bhd ได้ตลอดเวลาเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ทำให้เข้าใจผิดหรือล้าสมัย และ Orisoft Technology Sdn Bhd จะได้รับคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการแก้ไข ใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้มีผลต่อการแก้ไขดังกล่าว

การถอนความยินยอม

แม้ว่าจะมีสิ่งใดในทางตรงกันข้ามคุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณต่อ Orisoft Technology Sdn Bhd ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลเดียวกันได้โดยการส่งไปยัง Orisoft Technology Sdn Bhd ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านล่างประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร ของการถอนและภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้ PDPA Orisoft Technology Sdn Bhd จะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้มีผลต่อการถอนความยินยอมของคุณในขอบเขตที่การถอนดังกล่าวไม่ขัดแย้งกับภาระผูกพันทางกฎหมายอื่น ๆ ของ Orisoft Technology Sdn Bhd

หากคุณไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่นหรือหากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอโดย Orisoft Technology Sdn Bhd หรือบุคคลอื่นใดรวมถึงบุคคลที่สาม โปรดแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

คุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ถือหรือจัดเก็บหรือประมวลผลโดย Orisoft Technology Sdn Bhd เมื่อได้รับคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน "การเข้าถึง" ตามวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดนี้จะหมายถึงการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของคุณที่ถูกประมวลผล โดยหรือในนามของ Orisoft Technology Sdn Bhd และเพื่อให้มีสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่สื่อสารหรือถ่ายทอดถึงคุณในรูปแบบที่เข้าใจได้ตามที่ Orisoft Technology Sdn Bhd เลือก

ด้วยการเผยแพร่นโยบายนี้ในเว็บไซต์นี้เราจะถือว่าผู้เยี่ยมชมและ / หรือลูกค้าของเราได้รับแจ้งแล้ว

ไทย
Contact Us
ติดต่อเรา